MedVenture Venture Capital

MedVenture - MedTech Venture Capital

Home Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem
UJAWNIANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z RÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM

 

Poniżej zostały przedstawione informacje udostępniane przez spółkę MedVenture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Sądowej 2/11, 20-027 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000691814, NIP: 7123345987, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł („Spółka” lub „Zarządzający ASI”), które wynikają z wymogów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

 

AKTY PRAWNE

 1. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 681 ze zm., „Ustawa o funduszach inwestycyjnych”);
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 („Dyrektywa ZAFI”);
 3. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru („AIFMR”) ;
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie SFDR”);
 5. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 196, str. 1 ze zm., „Rozporządzenie RTS”);
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 198, str. 13 ze zm., „Taksonomia”);
 7. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 442, str. 1 ze zm., „Rozporządzenie klimatyczne”).

 

WPROWADZENIE

Rozporządzenie SFDR weszło w życie z dniem 29 grudnia 2019 r. Rozporządzenie SFDR jest aktem ustanawiającym zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych dotyczące przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do przedstawiania przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych.

 

Rozporządzenie SFDR jest aktem ustanawiającym zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych dotyczące przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do przedstawiania przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych. Wskazane wyżej informacje dotyczą przede wszystkim:

 1. przejrzystości w zakresie strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych;
 2. uwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju;
 3. określenia sposobu zapewniania spójności przyjętych przez uczestnika rynku finansowego;
 4. polityk wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

 

Przepisy Rozporządzenia SFDR i aktów towarzyszących SFDR nakładają na zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi obowiązki przekazywania uczestnikom obrotu informacji dot. udostępnianych produktach finansowych oraz ułatwienia poznania działań podejmowanych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Obowiązki te realizowane są przez zarządzających ASI poprzez dokonanie ujawnień (w tym na stronie internetowej) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy.

 

ARTYKUŁ 2 ROZPORZĄDZENIA SFDR

Spółka MedVenture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, w rozumieniu Rozporządzenia SFDR, kwalifikowana jest jako uczestnik rynku finansowego, a alternatywna spółka inwestycyjna, którą zarządza – Medventure Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna z siedzibą w Lublinie – stanowi produkt finansowy.

 

PRZEJRZYSTOŚĆ STRATEGII DOTYCZĄCYCH RYZYKA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (ART. 3 ROZPORZĄDZENIA SFDR)

Art. 3 ust. 1 Rozporządzenia SFDR nakłada na uczestników rynku finansowego opublikowania na stronie internetowej informacji na temat swojej strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

 

Zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt 22 Rozporządzenia SFDR, ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

 

Zarządzający ASI nie przyjął jak dotąd strategii w ramach prowadzonej działalności w zakresie wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, ponieważ nie przewiduje wystąpienia takiego rodzaju ryzyk w procesie inwestycyjnym. Wynika to przede wszystkim z profilu i charakteru działalności podmiotów będących przedmiotem podejmowanych inwestycji.

 

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju (ART. 4 i 7 ROZPORZĄDZENIA SFDR)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR, przez główne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć – te skutki decyzji inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, który wiąże się z inwestowaniem w instrumenty udziałowe przede wszystkim młodych podmiotów nienotowanych o profilu technologiczno-medycznym, Spółka nie bierze obecnie pod uwagę niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

 

To, w jaki sposób i w jakim zakresie Spółka uwzględnia kwestię niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, może z czasem ulegać zmianom, a co za tym idzie, może ulec zmianie niniejsze stanowisko. W przypadku zmiany charakteru i profilu inwestycyjnego prowadzonej działalności, Spółka rozważy w przyszłości branie pod uwagę niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

 

PRZEJRZYSTOŚĆ POLITYKI WYNAGRODZEŃ W ZWIĄZKU Z WPROWADZANIEM DO DZIAŁALNOŚCI RYZYK DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (ART. 5 ROZPORZĄDZENIA SFDR)

Spółka jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Dyrektywy ZAFT, nie jest zobowiązana do przyjęcia polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 13 ust. 1 tej dyrektywy. Ponadto, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego Spółka, stosownie do art. 70zb ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jako podmiot, który prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu alternatywną spółką inwestycyjną bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, nie jest zobligowana do posiadania polityki wynagrodzeń w rozumieniu art. 70j tej ustawy.

 

Jednocześnie z uwagi na brak strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz nieuwzględnianie niekorzystnych skutków procesu inwestycyjnego dla czynników zrównoważonego rozwoju, Zarządzający ASI nie zapewnia spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach innych dokumentów wewnętrznych Spółki, które kształtują wysokość wynagrodzenia osób odpowiadających za wykonywaną przez Zarządzającego ASI działalność.